Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional

Vlerësimi i njësisë llogaritare për Fondet