Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Qasje e lirë në informacione me karakter publik

Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit të Pensionit me Financim Kapital (në tekstin e mëtejmë: Agjencia) është themeluar me qëllim të mbikëqyrjes së veprimtarisë së ndërmarrjeve për administrimin e fondeve të detyrueshme pensionale, ndërmarrjeve për menaxhimin e fondeve vullnetare pensionale, kompanive për menaxhimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, dhe skemat e pensioneve profesionale. Qëllimi i saj është të mbrojë interesat e anëtarëve të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale dhe të inkurajojë zhvillimin e sigurimeve të pensioneve me financim kapital. Agjencia është një organ rregullator në sigurimin e pensionit me financim kapital dhe brenda këtij funksioni miraton aktet nënligjore dhe aktet e tjera për zbatimin e Ligjit për Sigurimin e Pensionit të Detyrueshëm me Financim Kapital dhe Ligjit për Sigurimin e Pensionit Vullnetar me Financim Kapital, të cilat publikohen në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Maqedonisë ” dhe/ose në uebfaqen e Agjencisë.

Kryetar i Këshillit të Ekspertëve

Maksud Ali

Anëtarët e Këshillit të Ekspertëve / Anëtarët e angazhuar profesionalisht:

Mentor Jakupi
Darko Sazdov

Anëtarët e jashtëm:

Borçe Bozhinoski
Marina Makenaxhieva

Adresa: rr. Stiv Naumov, Nr. 100, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë.
Tel / Fax: 02-3224-229; 3217-573; 3166-452
Uebfaqja: www.mapas.mk
e-mail: contact@mapas.mk

Personi zyrtar i cili do të ndërmjetësojë në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacionin publik të Agjencisë është Emilija Ramova,
tel. 02-3224-229,
lokale 1129;
faks. 02-3166-452,
e-mail: emilija.ramova@mapas.mk

Mënyra e paraqitjes së një kërkese për qasje në informata tek Agjencia, përkatësisht procedura për ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacion zbatohet në bazë të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik.

 • Zbaton aktivitete për mbledhjen e kërkesave për themelimin e shoqërive pensionale, lëshon, tërheq dhe revokon licencat për themelimin e shoqërive pensionale, lëshon licenca për kryerjen e veprimtarisë-menaxhim të fondeve vullnetare pensionale, licenca për kryerjen e veprimtarisë-menaxhim të fondeve të detyrueshme pensionale dhe lëshon miratime për menaxhim me fondet e detyrueshme dhe/ose vullnetare pensionale;
 • Mbikëqyr funksionimin e shoqërive të pensioneve dhe fondeve pensionale që ata menaxhojnë, dhe në veçanti kontrollon funksionimin ligjor të të njëjtave;
 • Mbikëqyr punën e personave juridikë që janë kujdestarë të mjeteve në fonde të detyrueshme dhe/ose vullnetare pensionale dhe të menaxherëve të huaj të mjeteve të fondit të detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional në lidhje me menaxhimin me ato pasuri;
 • Promovon, organizon dhe inkurajon zhvillimin e sigurimeve pensionale të financuara në mënyrë kapitale në Republikën e Maqedonisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale;
 • Zhvillon ndërgjegjësimin e publikut për qëllimet dhe parimet e shoqërive të pensioneve dhe të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, për përfitimet e anëtarësimit në një fond të detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional, duke përfshirë qëllimet, parimet dhe përfitimet e pjesëmarrjes në një skemë të pensionit profesional, për të drejtat e anëtarëve të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare të pensionit dhe për çështje të tjera që lidhen me sigurimin e pensionit me financim kapital;
 • Jep një propozim për fillimin e procedurave kundërvajtëse dhe penale para një organi kompetent kundër shoqërive të pensioneve, kujdestarëve të mjeteve në fondet e detyrueshme dhe/ose vullnetare pensionale, menaxherëve të huaj të pasurive dhe personave të tjerë në rast të shkeljes së dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Pensionit të Detyrueshëm me Financim Kapital, Ligjit për Sigurimin Pensional Vullnetar me Financim Kapital dhe ligjeve të tjera;
 • Monitoron dhe shqyrton pasqyrat financiare të fondeve të pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare dhe shoqërive të pensioneve;
 • Mban një regjistër të agjentëve, një regjistër të anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale dhe një regjistër të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale;
 • në mënyrë që të sigurojë mbikëqyrje dhe rregullim efikas të sigurimit të pensionit të financuar në mënyrë kapitale dhe sektorit financiar, bashkëpunon me Ministrinë e Financave, Bankën Kombëtare të Republikës së Maqedonisë, Komisionin e Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe organeve dhe institucioneve të tjera në vend dhe jashtë saj. Vëllimi, përmbajtja dhe forma e bashkëpunimit rregullohen më hollësisht nga Agjencia me organet dhe institucionet kompetente;
 • Bashkëpunon me Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë në pjesën e autorizimeve që i janë besuar këtij fondi me këtë ligj;
 • Përpunon të dhënat personale në përputhje me rregulloret që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Kërkon dhe siguron të dhëna personale për përdorim në përputhje me rregulloret që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Miraton akte në përputhje me Ligjin për Sigurimin e Pensionit të Detyrueshëm me Financim Kapital dhe në përputhje me Ligjin për Sigurimin e Pensionit Vullnetar me Financim Kapital;
 • Miraton udhëzime të brendshme për punën e saj dhe përgatit udhëzime ekspertësh, manuale, etj., në lidhje me sigurimin e pensionit të financuar në mënyrë kapitale;
 • Inicon miratimin e rregulloreve dhe akteve të tjera në lidhje me kompanitë e pensioneve dhe fondet e pensioneve që ata administrojnë;
 • Anëtarësohet dhe merr pjesë në organizata vendore dhe ndërkombëtare, kur një pjesëmarrje e tillë është në interes të sistemit të pensioneve të Maqedonisë dhe
 • Kryen veprimtari të tjera në përputhje me Ligjin për Sigurimin e Pensionit të Detyrueshëm me Financim Kapital dhe në përputhje me Ligjin për Sigurimin Pensionit Vullnetar me Financim Kapital.

Organ i MAPAS është një Këshill i Ekspertëve i cili ka 5 anëtarë (tre anëtarë ekspertë të angazhuar profesionalisht dhe dy anëtarë të jashtëm), njëri prej të cilëve është Presidenti.
Në Agjenci janë themeluar njësitë e mëposhtme organizative:

 • Sektori për marrëdhënie me publikun dhe standardizim;
 • Sektori i informatikës;
 • Revizioni i brendshëm;
 • Sektori për kontrollin financiar;
 • Sektori për kontrollin institucional;
 • Sektori për çështje ligjore;
 • Sektori për kërkime dhe bashkëpunim ndërinstitucional;
 • Sektori për çështje financiare-administrative.
Rregulloret

www.mapas.mk

Të dhëna të tjera
 • Numri i anëtarëve dhe anëtarëve të shpërndarë përkohësisht në fondet e detyrueshme pensionale, numri i anëtarëve në fondet vullnetare pensionale (gjithsej dhe për kompani).
 • Të dhëna nga raportet statistikore;
 • Të dhëna për numrin dhe llojin e ankesave nga anëtarët që kanë mbërritur në Agjenci (përveç atyre që janë të dhëna personale);
 • Thirrjet në procedurat e prokurimit publik;
 • Të dhëna nga Regjistri i agjentëve (numri i agjentëve, aktivë, pasivë, të fshirë), dhe nga regjistri i fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale;
 • Tarifat që kompanitë e pensioneve ua ngarkojnë anëtarëve (tarifa nga kontributet, tarifa nga fondet dhe tarifa për transferim);
 • Tarifa e ngarkuar nga Agjencia për kompanitë e pensioneve.
 • Raportet vjetore për funksionimin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimit të Pensionit me Financim Kapital;
 • Raporte vjetore për situatën në sigurimin e detyrueshëm të pensionit të financuar në mënyrë kapitale;
 • Njoftimet e Agjencisë;
 • Trajnime, seminare, tryeza të rrumbullakëta dhe konferenca të organizuara nga Agjencia;
Skip to content