Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

IPA projekt

Projekti “Mbështetje Agjencionit për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional“

Me mjete të siguruara nga IPA fondet ,si pjesë e komponentës TAIB 2008, në vazhdimësi është zhvilimi i projektit “”Ndihmë Agjencionit për financim kapital të sigurimit pensional”.

Qëllimi kryesor është që të sigurohet ndihma teknike për Agjencionin nëpërmjet të cilave do të forcohen kapacitetet mbikëqyrëse të Agjencionit , do të përcaktohen planifikimi strategjik dhe punues, do të bëhet definimi dhe dokumentimi i proceseve punuese dhe do të mundësohet zhvillimi IT-së dhe kapaciteteve kërkimore të Agjencionit. Me këtë projekt planifikohet zbatimi i standardeve ISO 9001.

Tre komponentat kyesore të projektit janë :

  • Zbatimi i mbikëqyrjes të bazuar në kontrollin e rrezikut.
  • Planifikimi strategjik dhe ai i punës me definimin e proceseve punuese
  • Përmisimi i njohurive dhe sigurimit

Kryerësi i projektit është  BNB-Consortium nga Republika  e Turqisë,  në të cilën marrin pjesë : BNB Consulting (si bartës i konzorciumit), Emeklilik Gözetim Merkezi dhe Hacettepe University.

Ky projekt jo vetëm që jep një mundësi të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve të MAPAS-it për kryerjen e mbykëqyrjes sa më të sukseshme dhe efikase të sistemit pensional, gjithashtu ndihmonë dhe për t’u arritur një zhvillim më i suksesshëm i sistemit dhe siguri më e madhe të kompenzimeve pensionale.
Pjesë e veçantë e këtij projekti është sigurimi i ndihmës teknike të Agjencionit, në drejtim për përforcimin e aktiviteteve mbikëqyrëse dhe vendosja e procedurave dhe standardeve për një zhvillim të vazhdueshëm dhe stabil të MAPAS-it.
Ne në MAPAS jemi të vetëdijshëm për domethënien e këtij projekti dhe në mënyrë aktive marrin pjesë në të gjitha komponentat e projektit  duke bërë ndarjen e resurseve materiale dhe njerëzore në të gjitha komponentat e projektit, me qëllim realizimin sa më të suksesshëm të tij.
Arritjet tona janë që pas përfundimit me sukses të projektit ,MAPAS-i do të jetë në mënyrë institucionale i përgatitur me kuadër i cili do të jetë në mënyrë teknike më i përgatitur dhe më i trajnuar, me zbatimin e mbikëqyrjes të bazuar në vlreësimin e rrezikut, me dokumentacione të përsorura për planifikim strategjik dhe afaristë, me procese të dokumentuara afariste dhe standarde të vendosura për kualitet. E gjithë kjo do të na ndihmojë që gjithnjë të arrijmë misionin tonë për të siguruar ditë më të sigurta pensionale për anëtarët e fondeve pensionale.

Më 24 Nëntor  2011 në qendrën informative të delegacionit të UnionitEuropian u mbajt konferencë  informative për publikun ku ishin të ftuar bashkëpunëtorë të Agjencionit dhe mediumeve  me qëllim të promovimit të projektit “Përkrahja e Agjencionit për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional”.

Skip to content