Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

МАПАС спроведе истражување за информираноста на членовите во задолжителните пензиски фондови во мај 2021 година

Во рамките на предвидените активности кон стратегиската цел – Унапредување и одржување на стабилно и транспарентно капитално финансирано пензиско осигурување што ја има поддршката на членството и јавноста, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, во текот на месец мај 2021 година, спроведе истражување за информираноста на членовите во задолжителните пензиски фондови […]

Новиот број на Е-МАПАС бр.39

Почитувани, Излезе новиот број на Е-МАПАС бр.39 (јули 2021) “ Штедење во трет столб, поволности и пензиски надоместок ”.

Седница на Советот на експерти (26.07.2021)

Советот на експерти даде одобрение/согласност на: 1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за одобрување на одговорно лице за Внатрешен ревизор; 2. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за одобрување на одговорно лице за сметки; 3. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за одобрување на одговорно лице за Внатрешен ревизор; 4. Барањето […]

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.62

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за вториот квартал во 2021 година. Согласно Кварталниот статистички извештај со состојба 30.6.2021 година: • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 540.131. • Вкупниот број на членови во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 26.594. […]

Усвоена првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија

Корона-кризата води кон време на трансформација на традиционалните економии во попаметни, подигитализирани, инклузивни и позелени економии. Во таквите услови, кога финтек-услугите сѐ повеќе се дел од нашата реалност, потребата од повисоко ниво на финансиска писменост, како предуслов и за финансиска инклузија ќе биде и понагласена. Но, тоа подразбира и потреба од поголема активност за заштита […]

Новиот број на Е-МАПАС бр.38

Почитувани, Излезе новиот број на Е-МАПАС бр.38 (Април 2021) “Ефектите на COVID-19 врз пензиските фондови”

Седница на Советот на експерти (30.03.2021)

Советот на експерти одржа седница на 30.03.2021 година.

Skip to content