Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Edukim

Edukimi financiar është një proces me të cilin konsumatorët/investitorët financiarë përmirësojnë njohuritë e tyre për produktet financiare, konceptet dhe rreziqet dhe, përmes informacionit, trajnimit dhe këshillimit të thelluar, fitojnë njohuri dhe shkathtësi në lidhje me rreziqet dhe mundësitë financiare.

Rreziku i marrjes së vendimeve financiare të paqëndrueshme si pasojë e informimit të pamjaftueshëm financiar ka një ndikim negativ në sektorin financiar, si dhe në sistemin e pensioneve, si një nga segmentet më të rëndësishme të sistemit të sigurimeve shoqërore.

Në mënyrë që të informohet publiku i gjerë për sigurimin e pensionit me financim kapital si një temë e rëndësishme sociale dhe financiare për çdo qytetar dhe gjithashtu me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit pensional për të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga anëtarësimi në shtyllën e dytë dhe të tretë, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimit të Pensionit me Financim Kapital – MAPAS, zbaton disa lloje të aktiviteteve si në vijim:

  • Festimi i “Ditës së Ndërgjegjësimit Pensional – 15 Shtatori”;
  • Organizimi i ligjeratave edukative në shkollat ​​e mesme dhe fakultetete;
  • Organizimi i konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare kushtuar edukimit dhe informimit financiar;
  • Prodhimi i materialeve edukative (fletëpalosje dhe manuale);
  • Broshura me pyetjet më të shpeshta;
  • Nëse është shumë herët që të dilni në pension, nuk është herët për mk
  • Botimi i informatorit E-MAPAS;
  • Pjesëmarrje në tribuna, forume, programe radiotelevizive, etj.
  • Dhe bashkëpunim me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare të përkushtuara për ndërtimin e politikave për përfshirjen financiare dhe edukimin si dhe përgatitjen e dokumenteve strategjike.

Edukimi financiar u mundëson anëtarëve të ardhshëm dhe aktualë të marrin njohuri financiare që do t’u mundësojë atyre të marrin vendimin e duhur kur zgjedhin një kompani pensioni, fond pensioni dhe produkt pensioni. Informimi në kohë për situatën në sistemin e pensioneve do t’i lejojë ata të marrin një vendim në kohën e duhur dhe të drejtohen për ndihmë në vendin e duhur, por gjithashtu edhe të ndërmarrin aktivitete të tjera efektive për të përmirësuar mirëqenien e tyre financiare dhe kursimet e pensioneve që do t’u mundësojnë atyre ditë të sigurta të pensionit.

Skip to content