Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

ИОПС објави Изјава поврзана со активнстите на пензиските супервизори со цел ублажување на последиците од кризата од Ковид – 19

Со оваа изјава ИОПС ги поддржува флексибилните, прагматични, пропорционални и супервизорски пристапи засновани на оцена на ризици преземени од страна на нејзините членки, но и предупредува на некои дејствија кои може да доведат до значително влошување на пензиските надоместоци за корисниците. Пензиските супервизори преземаа бројни мерки за заштита на интересите на членовите и корисниците на […]

Седница на Советот на експерти (27.05.2020)

Информација од 31-та седница на Советот на експерти, одржана на 27.05.2020 година Советот на експерти на одржаната седница на 27.05.2020 година даде одобрение/согласност на: 1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за добивање на одобрение за измена на Статутот на ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје; 2. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за […]

ИОПС ја објави ажурираната студија на случај за супервизија врз основа на оценка на ризици во Република Северна Македонија, 2019 година

IOPS Toolkit за пензиска супервизија врз основа на оценка на ризици (RBS) обезбедува рамка од 5 модули за пензиските супервизори кои сакаат да применуваат супервизија врз основа на оценка на ризици. Објавена првпат во 2010 година, IOPS Toolkit за пензиска супервизија врз основа на оценка на ризици е структуриран пристап насочен кон идентификување на потенцијални […]

Соопштение на Комитетот за финансиска стабилност-Финансиската стабилност ќе биде одржана

Комитетот за финансиска стабилност одржа седница со учество на сите финансиски регулатори. Финансискиот систем е подготвен да се справи со корона-кризата. Прудентната регулатива на финансиските регулатори, во голем дел усогласена со европските регулативи, придонесе системот да е во кондиција со којашто може да се справи со шокот предизвикан од пандемијата на ковид-19. Ова се дел […]

Седница на Советот на експерти (29.04.2020)

Информација од 30–та седница на Советот на експерти, одржана на 29.04.2020 година   Советот на експерти одржа седница на 29.04.2020 година и донесе:   Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови   Образложение:   Со предлог измената на Правилникот за маркетинг на пензиски фондови, се исклучува обрвската на […]

Информација за јавност

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за првиот квартал во 2020 година. Согласно Кварталниот статистички извештај МАПАС ја информира пошироката јавност дека со состојба 31.03.2020 година: • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 515.975. • Вкупниот број на членови во доброволно […]

Заедничко соопштение на финансиските регулатори -Зајакната координација за одржување на финансиската стабилност

Склучен е меморандум за соработка, унапредена е улогата и проширен е составот на Комитетот за финансиска стабилност и формирани се два поткомитети. Финансиските регулатори ја зајакнуваат соработката во следењето на состојбите во финансискиот систем. И во околностите коишто ги наметнува корона-кризата, со максимална посветеност на секој регулатор во рамки на неговите надлежности, координирано ќе се […]

Skip to content