Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

E-МАПАС број 35

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 35 на тема: „Работењето на МАПАС во 2019 година” Линк:https://mapas.mk/wp-content/uploads/2020/07/e-mapas-35.pdf

Седница на Советот на експерти (28.07.2020)

Информација од 33–та седница на Советот на експерти, одржана на 28.07.2020 година   Советот на експерти одржа седница на 28.07.2020 година и даде одобрение на:   Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за инвестиционите одлуки и Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање […]

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.58

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за вториот квартал во 2020 година. Согласно Кварталниот статистички извештај МАПАС ја информира пошироката јавност дека со состојба 30.06.2020 година: • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 518.489. • Вкупниот број на членови во доброволно […]

Објавен е Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2019 година

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го објави Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2019 година. Извештајот кој се однесува на 2019 година покрај описот на карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување содржи и податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансирано […]

Седница на Советот на експерти (25.06.2020)

Информација од 32-та седница на Советот на експерти, одржана на 25.06.2020 година Советот на експерти одржа седница на 25.06.2020 година и донесе/усвои: Правилник за измена и дополнување на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки Образложение: Со измената на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки се дополнува […]

Пензискиот пазар во фокус – Пензиски фондови во бројки 2020

Организација за економска соработка и развој – ОЕЦД го објави најновиот број на изданието “Пензиски фондови во бројки 2020”, со прелиминарни податоци за 2019 година и прелиминарни предвидувања за влијанието на КОВИД – 19 кризата за првиот квартал 2020 година. Прелиминарните податоци од изданието на ОЕЦД покажуваат дека пензиските средства во 2019 година изнесуваат 32 […]

Соопштение за членовите со бенифициран стаж

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од 1 јули 2020 […]

Skip to content