Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Меѓународна конференција на ИОПС за пензиска супервизија и регулатива 2020

На 27.2.2020 година во Маврициус се одржа меѓународна конференција на тема “Финансиски и управувачки предизвици во приватните пензиски шеми”. Конференцијата беше организирана од Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС) и Комисијата за финансиски услуги од Маврициус. Главни теми на конференцијата се: Меѓународното искуство во зголемување на стапката на покриеност на приватните пензии; Пазарните трендови и […]

Пензискиот пазар во фокус 2019

Изданието на Пензискиот пазар во Фокус 2019 дава преглед на капитално финансираните и приватните компоненти на пензиските системи во 88 земји и ги прикажува најновите случувања на пензиските пазари ширум светот. Изданието располага со широк спектар на усогласени и стандардизирани индикатори релевантни за капитално финансираните и приватните пензиски системи. Податоците што се користат за подготовка […]

Посета на МАПАС од страна на Средното економско и правно училиште на град Скопје „Васил Антевски – Дрен

На 05.03.2020 година ученици од Средното економско и правно училиште на град Скопје „Васил Антевски – Дрен“ ја посетија  Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС.  Претставници од МАПАС пред учениците одржаа презентација за капитално финансираното пензиско осигурување и улогата на МАПАС во пензискиот систем. Посетата и презентацијата беа во рамките на […]

Информација од 28-та седница на Советот на експерти, одржана на 28.02.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 28.02.2020 година и донесе: Одлука за прекинување на важноста на Стручното упатство за постапување по поплаки Образложение: Со оваа одлука се прекинува важноста на Стручното упатство за постапување по поплаки донесено од страна на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2008 година, поради […]

МАПАС со своја презентација за капитално финасираното пензиско осигурување учествуваше на работната средба за подготовка за Европскиот квиз на парите

Оваа година нашата земја по вторпат е дел од Европскиот квиз на парите – еден од најзначајните меѓународни настани чија цел е финансиска едукација на младите на возраст од 13 до 15 години.  Активностите за успешно одржување на националното натпреварување веќе се во полн ек. На 25.02.2020 година, во Народната банка се одржа работна средба […]

Насоки за супервизија поврзани со интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во инвестициите и управувањето со ризици на пензиските фондови објавени од страна на ИОПС

Насоките за супервизија поврзани со интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во инвестициите и управувањето со ризици на пензиските фондови објавени од страна на Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС) истакнуваат низа предизвици за пензиските друштва и пензиските супервизори. Факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина се клучни […]

Информација од 27-та седница на Советот на експерти, одржана на 30.01.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 30.01.2020 година и донесе: 1. Годишен план за јавни набавки во 2020 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Советот на експерти гo разгледа: 1. Кварталниот извештај за реализација на Годишниот план за јавни набавки за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.

Skip to content