Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Aktet Nënligjore

Kompanitë e pensioneve

EMRI I RREGULLORES Botim i Gazetës Zyrtare
1. Rregullore për licencimin e shoqërive pensionale  
2. Rregullore mbi mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarit të bordit drejtues dhe mbikëqyrës të një shoqërie pensionale 175/2013
* Ndryshime dhe plotësime 131/2016
* Ndryshime dhe plotësime 32/2018
* Ndryshime dhe plotësime 154/2019
(TEKST I KORRIGJUAR)  
3. Rregullore mbi metodologjinë e përllogaritjes së fondeve vetanake të shoqërisë pensionale 71/2023
4. Rregullore për formën dhe përmbajtjen e raporteve financiare të shoqërisë pensionale 71/2023
5. RREGULLORE PËR METODËN E QEVERISJES SË MIRË KORPORATIVE TË SHOQËRIVE PENSIONALE 89/2013
6. Rregullore për mënyrën dhe procedurën për dhënien e miratimeve për ndryshimet në dokumentet e paraqitura gjatë licencimit 175/2013
* Ndryshime dhe plotësime 32/2018
(TEKST I KORRIGJUAR)  
7. Rregullore mbi kushtet e hollësishme për themelimin e shoqërive pensionale 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 154/2010
* Ndryshime dhe plotësime 45/2011
(TEKST I KORRIGJUAR)  
8. Rregullore mbi mënyrën e parandalimit të keqpërdorimit të informacionit të marrë si rezultat i pozitës zyrtare dhe mbi përmbajtjen dhe mënyrën e raportimit për transaksionet e letrave me vlerë 32/2024
9. Rregullore për llojin dhe mënyrën e kryerjes së trajnimeve në fushën e sigurimit pensional me financim kapital për përfaqësuesit e shoqërive pensionale 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 85/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
10. Rregullore për mënyrën e bashkimit të shoqërive pensionale dhe bashkimit të fondeve pensionale 29/2011
* Ndryshime dhe plotësime 85/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
11. Rregullore mbi mënyrën e bashkimit të kompanive pensionale dhe mënyrën e bashkimit të fondeve të detyrueshme dhe/ose vullnetare pensionale 99/2011
* Ndryshime dhe plotësime 85/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
12. Rregullore për mënyrën e kryerjes së kontrollit 89/2013
* Ndryshime dhe plotësime 69/2015
(TEKST I KORRIGJUAR)  
13. Rregullore mbi procedurën e tërheqjes ose shfuqizimit të miratimit për menaxhimin e një fondi të detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 171/2010
* Ndryshime dhe plotësime 110/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
14. Rregullore për mënyrën e menaxhimit të fondit të detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional pas tërheqjes ose shfuqizimit të miratimit për menaxhimin me fondin e detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional të shoqërive pensionale. 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 91/2009
* Ndryshime dhe plotësime 110/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
15. Rregullore për realizimin e edukimit për eliminimin e parregullsive të kryera nga një kompani pensioni 100/2013
16. Rregullore për konfirmimin me mendimin e aktuarit të autorizuar 155/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  

Fondet pensionale

EMRI I RREGULLORES Botim i Gazetës Zyrtare
1. Rregullore për investimin e mjeteve të fondeve të detyrueshme pensionale 134/2010
* Ndryshime dhe plotësime 99/2011
* Ndryshime dhe plotësime 75/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
2. Rregullore për investimin e mjeteve të fondeve vullnetare të pensionit 171/2010
* Ndryshime dhe plotësime 75/2013
(TEKST I KORRIGJUAR)  
3. Rregullore mbi përmbajtjen e strategjisë investuese të fondit pensional 25/2014
4. Rregullore mbi procedurën e përzgjedhjes së personave juridikë vendas për kryerjen e shërbimeve me letra me vlerë 110/2013
* Ndryshime dhe plotësime 47/2014
* Ndryshime dhe plotësime 32/2018
* Ndryshime dhe plotësime 269/2022
* Ndryshime dhe plotësime 268/2023
(TEKST I KORRIGJUAR)  
5. Rregulla për transferimin e mjeteve ndërmjet fondeve të detyrueshme të pensionit 101/2023
6. Rregullore për mënyrën dhe kohën e kalimit të mjeteve në fondet e pensioneve vullnetare 101/2023
 * Ndryshime dhe plotësime 166/2023
   
(TEKST I KORRIGJUAR)  
7. Rregullore për mënyrën e mbajtjes së evidencave të ndara për fondin vullnetar dhe të detyrueshëm pensional të menaxhuar nga një kompani për menaxhimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale, si dhe për masat e nevojshme për ndarjen financiare të fondit të detyrueshëm nga fondi vullnetar pensional 138/2008
8. Rregullore për vlerësimin e mjeteve të fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 55/2013
* Ndryshime dhe plotësime 218/2018
* Ndryshime dhe plotësime 41/2019
* Ndryshime dhe plotësime 250/2019
* Ndryshime dhe plotësime 103/2024
(TEKST I KORRIGJUAR)  
9. Rregullore për planin kontabël, formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare bazë dhe raporteve shtesë për fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale 71/2023
10. Rregullore për përmbajtjen e llogarive të veçanta në planin e kontabilitetit për fondet e detyrueshme dhe vullnetare të pensionit 138/2008
11. Rregullore mbi mënyrën e bashkimit ose njësimit të skemave të pensioneve profesionale 138/2008
12. Rregullore mbi kriteret për renditjen e nën-kujdestarit të pronës 138/2008
* Ndryshime dhe plotësime 46/2010
(TEKST I KORRIGJUAR)  
13. Rregullore për mënyrën dhe afatin e kthimit të mjeteve të paguara në fondin e detyrueshëm të pensionit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 138/2008
14. Rregullore për mënyrën e transferimit të fondeve në fondin e SPIMV  10/2019
* Korrigjim 205/2019
Teksti i korrigjuar i rregullores  10/2019
15. Rregullore për transferimin e parakohshëm të kontributeve 9/2019
* Ndryshime dhe plotësime 81/2019

Pagesa e pensioneve dhe përfitimeve pensionale

Kompanitë e pensioneve dhe fondet e pensioneve

Emri i vendimit Botim i Gazetës Zyrtare
1. V E N D I M PËR INSTRUMENTET NË TË CILAT NUK MUND TË INVESTOHEN MJETET E NJË FONDI PENSIONI TË DETYRUESHËM DHE VULLNETAR 103/2024
1. Vendim për kufizime shtesë në investimet e mjeteve të fondit vullnetar të pensionit në lloje të caktuara të instrumenteve 81/2019
2. Vendim për përcaktimin e përqindjes së mjeteve likuide të shoqërisë për menaxhimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale 45/2011
3. Vendim për përcaktimin e përqindjes së mjeteve likuide të shoqërisë për menaxhimin e fondeve vullnetare pensionale 45/2011
4. Vendim për përcaktimin e përqindjes së mjeteve likuide të shoqërisë për menaxhimin e fondeve të detyrueshme pensionale 91/2010
5. Vendimi për përqindjen maksimale të kapitalit të një kompanie për administrimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare të pensioneve për huatë, kreditë dhe obligacionet 11/2011
6. Vendimi për përqindjen maksimale të kapitalit të shoqërisë për administrimin e fondeve vullnetare të pensioneve për hua, kredi dhe obligacione 11/2011
7. Vendimi për përqindjen maksimale të kapitalit të shoqërisë për administrimin e fondeve të detyrueshme të pensionit për hua, kredi dhe obligacione 11/2011
8. Vendim për përqindjen maksimale të mjeteve të marra hua nga shoqëria për administrimin e fondeve të detyrueshme të pensionit dhe shoqëria për administrimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare të pensionit në emër dhe për llogari të fondit të detyrueshëm pensional 138/2008
9. Vendim për përqindjen maksimale të mjeteve të marra hua nga shoqëria për administrimin e fondeve vullnetare pensionale dhe shoqëria për administrimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare pensionale në emër dhe për llogari të fondit vullnetar pensional 138/2008
Skip to content