Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Organizimi i brendshëm i MAPAS

Biljana Lozanovska Avramovska
Revizor i Brendshëm
biljana.lozanovska@mapas.mk
02 3224 229 1117

Engin Elmaz
Udhëheqës i Seksionit për Marrëdhënie me Publikun dhe Standardizim
engin.elmaz@mapas.mk
02 3224 229 1109

Emilija Ramova
Udhëheqës i Seksionit për Standardizim
emilija.ramova@mapas.mk
02 3224 229 1129

Benjamin Mukja
Bashkëpunëtor i ri për Marrëdhënie me Publikun
benjamin.mukja@mapas.mk
02 3224 229 1122

Dimitar Trpkovski
Udhëheqës i Seksionit për Informatikë
dimitar.trpkovski@mapas.mk
02 3224 229 1106

Maja Dukoska
Udhëheqës i Seksionit për Analitikë dhe Programim
maja.dukoska@mapas.mk
02 3224 229 1125

Slavica Janevska Jovevska
Udhëheqës i Seksionit për Kontroll Financiar
slavica.janevska@mapas.mk
02 3224 229 1104

Vjollca Sulejmani Asani
Udhëheqës i Seksionit për Kontroll të Pagesës së Pensioneve
vjollca.sulejmani@mapas.mk
02 3224 229 1108

Emine Saiti
Këshilltar për kontroll të pagesës së pensioneve
emine.saiti@mapas.mk
02 3224 229 1107

Celadin Durak
Referent i lartë i kontabilitetit
celadin.durak@mapas.mk
02 3224 229 1115

Sali Ramuka
Referent i ri për kontroll financiar
sali.ramuka@mapas.mk
02 3224 229 1115

Vlado Georgiev
Udhëheqës i Sektorit për Kontroll Institucional
vlado.georgiev@mapas.mk
02 3224 229 1110

Festim Bekiri
Këshilltar për kontroll institucional
festim.bekiri@mapas.mk
02 3224 229 1112

Sultanija Pachadzioska
Bashkëpunëtor i ri për kontroll financiar
sultanija.pachadzioska@mapas.mk
02 3224 229 1126

Jana Ilic Marin
Udhëheqës i Seksionit për Anëtarësi
jana.ilic@mapas.mk
02 3224 229 1111

Dimitar Kiracovski
Referent i lartë për anëtarësi
dimitar.kiracovski@mapas.mk
02 3224 229 1120

Tatjana Stefanovska
Udhëheqës i Sektorit për Çështje Juridike
tatjana.stefanovska@mapas.mk
02 3224 229 1103

Tatjana Milojevic
Udhëheqës i Seksionit për Çështje të Përgjithshme dhe Juridike
tatjana.milojevic@mapas.mk
02 3224 229 1113

Jelena Knezevic Janura
Udhëheqës i Seksionit për Rregullativë dhe Licencim
jelena.knezevic@mapas.mk
02 3224 229 1105

Shpresa Rexhepi
Këshilltar për resurse njerëzore
shpresa.rexhepi@mapas.mk
02 3224 229 1128

Biljana Koteska
Udhëheqës i Sektorit për Hulumtim dhe Bashkëpunim Ndërinstitucional
biljana.koteska@mapas.mk
02 3224 229 1124

Marija Popovska
Udhëheqës i Seksionit për Monitorim dhe Analizë të Sistemit Pensional dhe Bashkëpunim Ndërinstitucional
marija.popovska@mapas.mk
02 3224 229 1127

Furkan Boleci
Udhëheqës i Seksionit për Hulumtim Makroekonomik
furkan.boleci@mapas.mk
02 3224 229 1123

Ilir Ademi
Udhëheqës i Sektorit për Çështje Administrative
ilir.ademi@mapas.mk
02 3224 229 1116

Pranvera Suma
Udhëheqës i Seksionit për Punë Financiare dhe Kontabël
pranvera.suma@mapas.mk
02 3224 229 1131

Dionis Stratrov
Udhëheqës i Seksionit për Çështje Administrative dhe Prokurime Publike
dionis.stratrov@mapas.mk
02 3224 229 1119

Simona Sazdovska
Referent i lartë – Administrator
simona.sazdovska@mapas.mk
02 3224 229 1130

Nedzmi Darlishta
Referent i ri për automjete
nedzmi.darlishta@mapas.mk
02 3224 229 1101

Skip to content