Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Organet e MAPAS-it

Kryetari i Këshillit të Ekspertëve

Maksud Ali

maksud.ali@mapas.mk

Anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë / Anëtarët e angazhuar profesionalisht:

Mentor Jakupi

mentor.jakupi@mapas.mk

Darko Sazdov

darko.sazdov@mapas.mk

Anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë / Anëtarët e jashtëm:

Borce Bozinoski

borce.bozinoski@mapas.mk

Marina Makenadzieva

marina.makenadzieva@mapas.mk

Udhëheq me MAPAS-in,përfaqëson në marrëdhënie me persona të tretë;

 • Miraton vendime për llojin dhe gjerësinë e kontrolleve së subjekteve nën mbikqyrje sipas programit vjetor për zbatimin e kontrolleve të miratuara nga Këshilli i Ekspertëve të MAPAS-it;
 • Paraqet kërkesë ose autorizon person të paraqesë kërkesë për inicim të procedurës para organit kompetent për vepra të clët janë të dënueshme me ligjë;
 • Dhe kryen punë të tjera të cilat i obligohen me ligjë,statut dhe akte tjera të MAPAS-it.

Këshilli i Ekspertëve i MAPAS-it kryen detyrat e mëposhtme në lidhje me funksionimin e MAPAS-it:

 • Miraton statutin e MAPAS-it;
 • Miraton planet financiar dhe pasqyrat financiare;
 • Miraton programin vjetor për punën e MAPAS-it;
 • Lëshon, tërheqë dhe revokon licencat për themelimin e shoqërive pensionale, lëshon licenca për kryerjen e veprimtarive – menaxhon fondet e pensioneve vullnetare, licencat për kryerjen e veprimtarive – menaxhon fondet e detyrueshme pensionale dhe lëshon, ose tërheqë miratimet për menaxhimin e detyrueshëm dhe vullnetar të fondeve pensionale;
 • Jep miratimin dhe pëlqimin  për kërkesat e shoqërive pensionale në bazë të ligjit;
 • Miraton aktet për zbatimin e këtij ligji dhe të ligjeve të tjera brenda kompetencave të tij;
 • Organizon dhe të siguron ekzekutimin ligjor të aktiviteteve brenda fushës së MAPAS-it;
 • Kryen veprimtari të tjera të përcaktuara me ligj dhe me statutin e MAPAS-it.
Skip to content