Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Sigurim vullnetarë i pensionit me investim kapital – shtylla e tretë

Anëtar i një fondi pensioni vullnetar mund të jetë çdo person që ka mbushur moshën 15 vjeçe, por jo më i vjetër se 70 vjeç, dhe është pronar i një llogarie individuale vullnetare ose çdo person që është pjesëmarrës në një skemë profesionale pensioni dhe zotëron një llogari profesionale.

Anëtari mund të paguajë

 • Kontribut vullnetar për veten,
 • Në emër të tij dhe në llogarinë e tij të paguajë një kontribut vullnetar të një pale të tretë (i ashtuquajturi pagues) ose
 • Që ai të paguajë një sigurues ose financues në një skeme pensioni profesional.

Personi bëhet anëtar i një fondi pensional vullnetar:

 • Përmes nënshkrimit të një kontratë për anëtarësim në një fond pensioni vullnetar midis personit dhe kompanisë dhe duke hapur një llogari individuale vullnetare
 • Përmes nënshkrimit të një marrëveshje për anëtarësim në një fond pensioni vullnetar midis personit, paguesit dhe ndërmarrjes dhe duke hapur një llogari individuale vullnetare ose
 • Përmes pjesëmarrjes në një skemë pensioni profesional dhe duke hapur një llogari profesionale.

Kompania hap një llogari vullnetare individuale ose llogari profesionale të anëtarit, menjëherë pas pagesës së parë të kontributit.

Anëtari, paguesi dhe siguruesi kanë të drejtë të përcaktojnë lirisht shumën e kontributit vullnetar të paguar dhe dinamikën e pagesës, ndërsa ndryshimi i shumës së pagesës, ose ndërprerja e pagesës, nuk ndikon në të drejtën e anëtarësimit në fondin e pensionit vullnetar, që do të thotë se anëtarësimi nuk ndërpritet.

Një pensionist nuk mund të jetë anëtar i shtyllës së tretë.

Një skemë pensioni profesional organizohet nga punëdhënësi për punonjësit e tij, ndërkaq:

 • Punëdhënësi miraton rregulla për skemën e pensionit profesional dhe nënshkruan një marrëveshje për organizimin dhe financimin e një skeme pensioni profesional me një përfaqësues të punonjësve ose anëtarëve të tij. Secili pjesëmarrës në skemën e pensionit profesional duhet të nënshkruajë një deklaratë pëlqimi për pjesëmarrje në skemën e pensionit profesional dhe ta dorëzojë atë tek punëdhënësi.
 • Punëdhënësi nënshkruan një marrëveshje me kompaninë që ka zgjedhur për të menaxhuar fondin e pensionit vullnetar i cili do të përfshijë skemën e pensionit profesional.
 • Punëdhënësi mund të përcaktojë se cilët punonjës ose anëtarë mund të marrin pjesë në skemën e pensioneve profesionale dhe të përcaktojë normën e kontributit që do ta paguajë për secilin prej tyre.
Kompania e pensioneve Sava a.d. Shkup
Nënë Tereza Nr. 1 Shkup,
tel. 02-3243-777, www.kbprvo.mk dhe
KB Prvo penzisko drustvo AD Shkup
Mitropoliti Teodosij Gologanov nr. 6 Shkup
тел. 02-3243-777, www.kbprvo.mk и
KOMPANIA E PENSIONIT TRIGLAV AD Shkup
bul 8 shtator nr. 16 Shkup,
tel. 02-5102-190, www.triglavpenzisko.mk

Fondi pensional vullnetar

VFP Fondi i hapur vullnetar pensional – Shkup

ul, Dame Gruev nr. 14-1/16, Skopje 1000 tel.02 328 0082

Për më shumë informacion mbi punën e tyre dhe përzgjedhjen më të lehtë midis kompanive pensionale mund të:

 • Vizitoni faqet e tyre në internet:
 • Rishikoni raportet e tyre financiare të punës së tyre, strategjitë e investimeve dhe të ardhurat e realizuara, si dhe kompenzimet që ata i paguajnë;
 • Të mësoni se çfarë shërbimesh u ofrojnë anëtarëve të tyre dhe çfarë reputacioni kanë kompanitë;
 • Të vizitoni faqen e internetit të MAPAS: www.mapas.mk

Bisedoni me agjentët e kompanive pensionale përpara se të vendosni se në cilin fond pensioni vullnetar do të kyçeni dhe në të njëjtën kohë kërkoni kartën e identifikimit të agjentit me të cilin po bisedoni.

Për të kontaktuar një agjent ju duhet të kontaktoni kompanitë e pensioneve ose bashkëpunëtorët e tyre të biznesit.

Lidhni një kontratë anëtarësimi me fondin e zgjedhur të pensionit vullnetar dhe plotësoni me kujdes detajet në kontratë. Të dhënat e  kontaktit në kontratë do të përdoren për të paraqitur raporte të rregullta mbi kursimet tuaja në adresën tuaj të kontaktit.

Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimet e kompanisë që administron fondin e pensionit vullnetar në të cilin jeni anëtar dhe keni një llogari individuale vullnetare, mund të transferoheni në një fond tjetër pensioni vullnetar të menaxhuar nga një kompani tjetër pensioni.

Për të kaluar nga një fond pensioni vullnetar ku jeni anëtar (fondi aktual i pensionit vullnetar) në një fond tjetër pensioni vullnetar të menaxhuar nga një kompani tjetër (fondi i ardhshëm i pensionit vullnetar), duhet të nënshkruani një marrëveshje anëtarësie me kompaninë që menaxhon fondin e pensionit vullnetar të ardhshëm dhe nënshkruani një formular të pëlqimit për transfer.

Në të njëjtën kohë, nëse jeni anëtar për më pak se një vit, duhet të paguani një shumë prej 10 euro, dhe nëse jeni anëtar për më shumë se një vit, transferimi është falas. Gjatë transferimit, fondet totale nga llogaria e anëtarit transferohen gjithashtu.

Si përjashtim, një anëtar i një fondi pensioni vullnetar si pjesëmarrës në një skemë pensioni profesional nuk mund të transferohet në një fond tjetër pensioni vullnetar gjatë periudhës kur është i punësuar ose anëtar i një siguruesi.

Sidoqoftë, në rast të transferimit të një pjesëmarrësi në një skemë pensioni profesional nga një sigurues tek tjetri, ai/ajo ka të drejtë të transferojë fondet e kursyera në skemën profesionale në një llogari profesionale ose në një llogari vullnetare individuale, nëse siguruesi tjetër nuk ka organizuar një skemë pensioni profesional ose nuk e ka përfshirë personin në të. Anëtari, i cili është pjesëmarrës në një skemë pensioni profesional, ka të drejtë të transferojë fondet në një llogari individuale vullnetare, nëse nuk është i punësuar ose nuk është anëtar i një siguruesi.

Mjetet nga fondi i pensionit vullnetar mund të tërhiqen më së hershmi dhjetë vjet para moshës së fitimit të së drejtës për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, i cili aktualisht parasheh moshën më të hershme 52 vjeçe për gratë dhe moshën 54 vjeçe për burrat. Gjithashtu, fondet mund të tërhiqen në rast se anëtari diagnostikohet me paaftësi të përgjithshme për punë nga Komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë pranë Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga mosha. Në rast të vdekjes së anëtarit, pasuritë i nënshtrohen trashëgimisë.

Fondet nga shtylla e tretë përdoren sipas zgjedhjes së anëtarit në llojet e mëposhtme të kompenzimeve pensionale:

 • Pagesa e njëhershme ose e shumëfishtë e fondeve;
 • Anuitet pensional i paguar nga një kompani sigurimesh e autorizuar për atë qëllim;
 • Tërheqje të programuara të siguruara nga kompania që administron një fond pensioni vullnetar, ose
 • Një kombinim i opsioneve të mësipërme.
Skip to content