Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional

Siguria dhe stabiliteti i sistemit

Sistemi pensional i reformuar do të sigurojë stabilitet afatgjatë të sistemit pensional dhe siguri të siguruarve të vetë në ditët e pensionit, për shkak të:

  • Struktura treshtyllëshe – ekzistimi i fondit pensional shtetërorë dhe fondeve pensionale të obliguara dhe vullnetare çon deri në zvoglimin dhe në ndarjen e reziqeve demografike dhe ekonomike;
  • Institucionet  e sistemit dhe mënyra e funksionimit të tyre në sistemin e vetëm;
  • Ndarja e mjeteve të fondeve pensionale private nga shoqëritë të cilat udhëheqin me to dhe ruajtja tek kujdestarët e pasurisë të fondeve pensionale
  • Rregulla të përcaktuara në mënyrë rigoroze të  investimit të mjeteve të shtyllës së dytë dhe të tretë;
  • Mbrojta në rast të mashtrimit ose veprimi kriminal ku si pasoje do të humbin mjetet e fondit pensional të obliguar gjatë së cilës nga buxheti shtetërorë do të kryhet pagesa në fondin pensional të obliguar me vlerë prej 80% nga vlera e humbjes;
  • Kontrollë e vazhdueshme e institucioneve të sistemit pensional dhe dënimet e mëdha të parashikuara për punë joligjore.

QËLLIMI KRYESOR I SISTEMIT PENSIONAL TË REFORMUAR ËSHTË KUJDESI DHE MBROJTJA E INTERESAVE TË SECILIT ANËTARË, SEPSE DITËT E PENSIONIT MERITOJNË SIGURI.

Skip to content